ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ)
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ελληνική

Εκδοση

logo

English

Version

FOOD BIOTECHNOLOGY
ENGLISH-GREEK COURSE POSTGRADUATE DIPLOMA (MSc)