Η νέα ιστοσελίδα είναι http://www.klouras.chem.upatras.gr